Peter Kárpáty

Peter Kárpáty expert na regionálne smart stratégie

Súčasné pozície:
 • Člen expertnej platformy Brand Slovensko 2.1 zodpovedný za oblasť inteligentnej mobility
 • Majiteľ spoločnosti EUROCARP consulting, s.r.o.
 • Senior expert tímu zodpovedného za prípravu regionálnej SMART stratégie za oblasť plánovania integrovanej dopravy a mobility (Trnavský samosprávny kraj)
 • Predseda združenia Inteligentná mobilita Slovenska
Profesionálne skúsenosti:
 • Kvalifikovaný expert v oblasti prípravy, spúšťania a realizácie investičných aj neinvestičných projektov pre verejný aj súkromný sektor
 • 19 rokov praxe v oblasti projektového riadenia, strategického plánovania, prípravy a administrácie programov, kvalifikovaného poradenstva a komplexných analýz v akademickom, privátnom aj verejnom a vládnom sektore, vrátane skúseností z práce v medzinárodných tímoch globálnych a nadregionálnych korporácií
 • Riadenie prípravy a hlavný spracovateľ koncepčných a strategických dokumentov, štúdií uskutočniteľnosti, CBA pre miestnu, regionálnu a celoštátnu úroveň zameraných na:
 1. inteligentnú špecializáciu, informatizáciu a digitalizáciu (vzdelávanie, právo a spravodlivosť, zdravotníctvo),
 2. podnikanie a miestny a regionálny rozvoj,
 3. ľudské zdroje,
 4. rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
 5. zdravotníctvo (rozvoj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, príprava investičných projektov)
 • Vedúci spracovateľ komplexnej dokumentácie pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre úspešné projekty v celkovej hodnote viac ako 100 mil. EUR
 • Hlavný autor a/alebo spoluautor štúdií vykonateľnosti projektových zámerov operačných programov (OP) EŠIF:
 1. Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013
 2. OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
 3. komplexných reštrukturalizačných plánov (KRP) ústavných a ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti OP Zdravotníctvo 2007 – 2013
 4. OP Výskum a vývoj 2007 – 2013
 5. OP Výskum a inovácie/ OP II 2014 – 2020
Jazykové zručnosti: angličtina, nemčina, ruština, poľština, srbochorvátčina

linkedin3